Русенски истории
Спортът - воля, дух, обединение на хората

От 2006 г. 17 май е обявен за Ден на българския спорт и празнуват всички, които работят в сферата на спорта. През далечната 1894 г. българският спорт прави първите си крачки, с пристигането на швейцарските учители по физическо. Русе може да се гордее, че е един от малкото градове, в които Шарл Шампо, Луи Айер и компания внасят футболни топки, боксови ръкавици, ски. Луи Айер дори е учител по физическо в Русенската мъжка гимназия в периода 1912 – 1915 г. Повече за постиженията на Русе свързани със спорта може да прочетете тук

 

Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе ще представят любопитни факти и истории, свързани с културата и изкуството на Русе през годините. Те ще допълнят визията на града като град на традиции и новаторство. Ще дадат повече информация за мащаба на културния живот на русенци, постоянството им в търсене и откриване на нови предизвикателства и утвърждаването им като носители на свободния дух. Ще разкажат повече за посещенията на крале, царе и височайши особи в Русе от края на 19 век и след това, отбелязването на празниците в града ни, за реализираните оригинални творчески идеи. Историите за събития и личности ще бъдат допълнени от богат снимков материал.

 

Стоянка Мутафова

 

Освобождението на Русе

 

120 години от първата кинопрожекция в България

 

Добри Немиров

 

Бални страсти от преди две столетия

 

Русенската тарла

 

6-ти май – Разкази за случки и събития от миналия век

 

"В началото бе словото"

 

Димитър Вятовски

 

Здравко Кисьов 

 

Еньовден, билкари и аптекари, преплетени с магическата сила на старите документи

 

Река Дунав

 

Васил Левски - 180 години безсмъртие

 

Спомен за ваканцията

 

Стоян Михайловски

 

65 години от създаването на Държавен архив – Русе

 

Как русенци са творили добро в миналото

 

Леон Даниел

 

Пробуждането като състояние на духа 

 

Сирни Заговезни

 

Всички лица на жената

 

Спасяването на българските евреи

 

Проф. Венелин Ганев 

 

Надя Винарова 

 

Български червен кръст

ИСИС на Община Русе 2016-2025 г.

 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г. е разработена в контекста на стратегическата визия на Европейския съюз за стимулиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, чиято цел е да отключи европейския, национален, регионален и местен потенциал за икономически ръст, основан на научно-изследователска дейност и иновации. 
 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация взема под внимание широк кръг от заинтересовани страни, като предвижда постигането на синергично дългосрочно взаимодействие между представители на местната власт, университетите и научно-изследователските институти, бизнеса, индустрията и неправителствените организации. Целта е да се осъществи адекватна връзка между потребностите и възможностите на пазара, като се съсредоточат усилия върху стимулирането на сфери с добавена стойност за местната икономика и с конкурентоспособен профил в европейски и международен мащаб.
 
Стратегията на Община Русе е разработена в контекста на заложените приоритети в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г., както и в съответствие с приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2015 – 2020 г. ИСИС на Община Русее е подчинена също на приоритетите на Националния план „България 2020“, Плана за действие на Дунавската стратегия „за отключване на потенциала на икономиката“ и стратегическите планови документи на Община Русе за периода 2014 – 2020 г. (Общински план за развитие и Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг). 
 
ИСИС на Община Русе 2016 – 2025 г. формулира следната визия за развитие: „Към 2025 г. Русе е община с конкурентоспособна икономика, чието развитие се базира върху концентрирането на предприемачески, технологични, научни, човешки, културни и творчески ресурси за стимулиране на приоритетни икономически сектори и ефективно използване на научноизследователския и иновационен потенциал“. Визията на ИСИС на Община Русе е конкретизирана в следните стратегически цели, които задават основните посоки за развитие до 2025 г.
 
ИСИС на Община Русе набеляза основните приоритети и мерки, които са включени в Плана за изпълнение на стратегическия документ за периода 2016 – 2025.
 
Стратегическа цел 1 Подобряване на институционалната рамка и инфраструктура за развитие на НИРД и иновации за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
 
Стратегическата цел предвижда постигането на резултати в две основни направления. На първо място, предвижда се подобряване на институционалната рамка, което е в компетенциите на Общината за създаване и/или подобряване на условията за развитие на НИРД и иновации. Акцент е поставен върху ролята на Общината като медиатор между публичния сектор, науката, образованието и бизнеса за създаване на структуриран диалог между заинтересованите страни. 
 
Другото направление на тази цел е насочено към реализацията на инфраструктурни, "твърди мерки" за развитие на НИРД и иновации за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Чрез създаването, оборудването и/или модернизирането на различни центрове в сферата на НИРД и иновациите, Русе следва да се превърне в община с конкурентоспособна иновационна и научна инфраструктура за развитие на икономически сектори с потенциал за развитие. Реализацията на тази стратегическа цел ще се осъществява чрез следните приоритети:
 
• Приоритет 1: Насърчаване на връзките между публичния сектор, науката, образованието и бизнеса
• Приоритет 2: Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за НИРД и иновации
 
Стратегическа цел 2 Ускоряване на иновационните процеси чрез интелигентно управление  на наличните ресурси
 
Стратегическата цел е насочена към ускоряване на иновационните процеси чрез управление на наличните ресурси – предприемачески, технологични, научни, човешки, културни и творчески, при това по начин, който гарантира тяхното ефективно, целенасочено и устойчиво използване. Предвижда се динамизиране на иновационната среда чрез трансфер на знания, опит и добри практики, в т.ч. и в трансграничен и транснационален план. Внимание е обърнато и на капитализирането на ползите от разгръщането на наличния ИКТ потенциал в Община Русе. За целите на интелигентната специализация, ИКТ инструментите ще бъдат прилагани в създаването на дизайна на процеси, свързани е-управлението на ресурси в Общината. Допълнително, промотирането на Община Русе като инвестиционна дестинация с акцент върху икономическите сектори с висок потенциал за развитие се залага като приоритет, чието осъществяване ще окаже положителни влияния върху създаването и развитието на нови технологии и върху повишаването на добавената стойност на конкурентното портфолио на Общината. Реализацията на тази стратегическа цел ще се осъществява чрез следните приоритети:
 
• Приоритет 1: Трансфер на знания, опит и добри практики в сферата на НИРД и иновациите 
• Приоритет 2: ИКТ за интелигентна специализация
• Приоритет 3: Промотиране на Община Русе като инвестиционна дестинация с акцент върху икономическите сектори с висок потенциал за развитие
 
Реализирането на ИСИС е динамичен процес в рамките на ефективно партньорство на Централна и местна власт, индустрия и научни среди, неправителствен сектор и всички заинтересова страни, за достигане до общо разбиране за начините и средствата за постигане на икономически растеж. Университетите и научноизследователските центрове се причисляват към най-важните местни активи, които са в състояние да допринесат за изграждане на профила на икономическото развитие. Ролята им е ключова в процеса на създаване и мултиплициране на знания. Концепцията за "триъгълник на знанието" обединява образование, изследване и иновации. По своята същност, тези три елемента се оказват и решаващи фактори за утвърждаване на икономика, базирана на знания и иновации.
 
Напълно в контекста на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г. се вписва и конкурсът за проекти „Знание и растеж“, който Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява за втора поредна година, с подкрепата на Фондация „Еконт“.
 
Конкурсната програма "Знание и растеж" е насочена към проекти предоставящи разширяване на възможностите за достъп до знание и създаване на условия за свободно човешко развитие. Проекти осигуряващи разгръщането на личностните и професионалните качества и умения на хората, чрез трупане на знания, пречупени през призмата на практическия опит. Ще бъдат подкрепени проекти в областта на историята, науката, образованието и новите технологии. Фокусът е върху обединяването на различни организации и институции в намирането на решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора.
 
Във връзка с разработената и приета Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 2016-2025 г., Община Русе се присъедини към Платформата за интелигентна специализация на Европейската Комисия, създадена, за да подкрепя страните членки и регионите, които разработват свои стратегии в тази област. По данни на платформата над 160 региони и градове в Европа са разработили (усъвършенствали) и/или са в процес на разработване на иновационни стратегии за интелигентна специализация.

Партньори и дарители

Основни партньори

                                                                                          

 

 

Дарители

                                                                                                                                                                                              

 

 

Съмишленици