Русенски истории
Каква е връзката между пощенските марки, магазин за шапки…

Наглед несъвместими области като пощенските, модните и пътешествията са обединени по странен и неочакван начин от един исполините на българското перо Алеко Константинов. Повече по темата можете да научите тук. 

 

Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе ще представят любопитни факти и истории, свързани с културата и изкуството на Русе през годините. Те ще допълнят визията на града като град на традиции и новаторство. Ще дадат повече информация за мащаба на културния живот на русенци, постоянството им в търсене и откриване на нови предизвикателства и утвърждаването им като носители на свободния дух. Ще разкажат повече за посещенията на крале, царе и височайши особи в Русе от края на 19 век и след това, отбелязването на празниците в града ни, за реализираните оригинални творчески идеи. Историите за събития и личности ще бъдат допълнени от богат снимков материал.

 

Стоянка Мутафова

Освобождението на Русе

120 години от първата кинопрожекция в България

Добри Немиров

Бални страсти от преди две столетия

Русенската тарла

6-ти май – Разкази за случки и събития от миналия век

"В началото бе словото"

Димитър Вятовски

Здравко Кисьов 

Еньовден, билкари и аптекари, преплетени с магическата сила на старите документи

Река Дунав

Васил Левски - 180 години безсмъртие

Спомен за ваканцията

Стоян Михайловски

65 години от създаването на Държавен архив – Русе

Как русенци са творили добро в миналото

Леон Даниел

Пробуждането като състояние на духа 

Сирни Заговезни

Всички лица на жената

Спасяването на българските евреи

Проф. Венелин Ганев 

Надя Винарова 

Български червен кръст

Спортът - воля, дух, обединение на хората

Асен Русков - да създадеш театър и да си част от историята на киното

Съединението - или как русенци се включват в звездния миг на България

Първият учебен ден – безстрашен скок в морето от знания!

Началото на волейболната игра в Русе и региона

115 г. от създаването на археологическата сберка при русенската мъжка гимназия "Княз Борис"

- 125 г. от рождението на Негово Величество Цар Борис III Обединител - последният властвал български монарх

- Любовни писма на повече от 100 години ни разкриват непреходната сила на любовта

- Зараждане на борбата в Русе и региона

- Разходка до Париж за рождения ден на Айфеловата кула

- Мотоциклетни вълнения... или как се заражда този спорт в Русе

- Светлините на града 140 години от изобретяването на електрическата крушка

ИСИС на Община Русе 2016-2025 г.

 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г. е разработена в контекста на стратегическата визия на Европейския съюз за стимулиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, чиято цел е да отключи европейския, национален, регионален и местен потенциал за икономически ръст, основан на научно-изследователска дейност и иновации. 
 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация взема под внимание широк кръг от заинтересовани страни, като предвижда постигането на синергично дългосрочно взаимодействие между представители на местната власт, университетите и научно-изследователските институти, бизнеса, индустрията и неправителствените организации. Целта е да се осъществи адекватна връзка между потребностите и възможностите на пазара, като се съсредоточат усилия върху стимулирането на сфери с добавена стойност за местната икономика и с конкурентоспособен профил в европейски и международен мащаб.
 
Стратегията на Община Русе е разработена в контекста на заложените приоритети в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г., както и в съответствие с приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2015 – 2020 г. ИСИС на Община Русее е подчинена също на приоритетите на Националния план „България 2020“, Плана за действие на Дунавската стратегия „за отключване на потенциала на икономиката“ и стратегическите планови документи на Община Русе за периода 2014 – 2020 г. (Общински план за развитие и Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг). 
 
ИСИС на Община Русе 2016 – 2025 г. формулира следната визия за развитие: „Към 2025 г. Русе е община с конкурентоспособна икономика, чието развитие се базира върху концентрирането на предприемачески, технологични, научни, човешки, културни и творчески ресурси за стимулиране на приоритетни икономически сектори и ефективно използване на научноизследователския и иновационен потенциал“. Визията на ИСИС на Община Русе е конкретизирана в следните стратегически цели, които задават основните посоки за развитие до 2025 г.
 
ИСИС на Община Русе набеляза основните приоритети и мерки, които са включени в Плана за изпълнение на стратегическия документ за периода 2016 – 2025.
 
Стратегическа цел 1 Подобряване на институционалната рамка и инфраструктура за развитие на НИРД и иновации за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
 
Стратегическата цел предвижда постигането на резултати в две основни направления. На първо място, предвижда се подобряване на институционалната рамка, което е в компетенциите на Общината за създаване и/или подобряване на условията за развитие на НИРД и иновации. Акцент е поставен върху ролята на Общината като медиатор между публичния сектор, науката, образованието и бизнеса за създаване на структуриран диалог между заинтересованите страни. 
 
Другото направление на тази цел е насочено към реализацията на инфраструктурни, "твърди мерки" за развитие на НИРД и иновации за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Чрез създаването, оборудването и/или модернизирането на различни центрове в сферата на НИРД и иновациите, Русе следва да се превърне в община с конкурентоспособна иновационна и научна инфраструктура за развитие на икономически сектори с потенциал за развитие. Реализацията на тази стратегическа цел ще се осъществява чрез следните приоритети:
 
• Приоритет 1: Насърчаване на връзките между публичния сектор, науката, образованието и бизнеса
• Приоритет 2: Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за НИРД и иновации
 
Стратегическа цел 2 Ускоряване на иновационните процеси чрез интелигентно управление  на наличните ресурси
 
Стратегическата цел е насочена към ускоряване на иновационните процеси чрез управление на наличните ресурси – предприемачески, технологични, научни, човешки, културни и творчески, при това по начин, който гарантира тяхното ефективно, целенасочено и устойчиво използване. Предвижда се динамизиране на иновационната среда чрез трансфер на знания, опит и добри практики, в т.ч. и в трансграничен и транснационален план. Внимание е обърнато и на капитализирането на ползите от разгръщането на наличния ИКТ потенциал в Община Русе. За целите на интелигентната специализация, ИКТ инструментите ще бъдат прилагани в създаването на дизайна на процеси, свързани е-управлението на ресурси в Общината. Допълнително, промотирането на Община Русе като инвестиционна дестинация с акцент върху икономическите сектори с висок потенциал за развитие се залага като приоритет, чието осъществяване ще окаже положителни влияния върху създаването и развитието на нови технологии и върху повишаването на добавената стойност на конкурентното портфолио на Общината. Реализацията на тази стратегическа цел ще се осъществява чрез следните приоритети:
 
• Приоритет 1: Трансфер на знания, опит и добри практики в сферата на НИРД и иновациите 
• Приоритет 2: ИКТ за интелигентна специализация
• Приоритет 3: Промотиране на Община Русе като инвестиционна дестинация с акцент върху икономическите сектори с висок потенциал за развитие
 
Реализирането на ИСИС е динамичен процес в рамките на ефективно партньорство на Централна и местна власт, индустрия и научни среди, неправителствен сектор и всички заинтересова страни, за достигане до общо разбиране за начините и средствата за постигане на икономически растеж. Университетите и научноизследователските центрове се причисляват към най-важните местни активи, които са в състояние да допринесат за изграждане на профила на икономическото развитие. Ролята им е ключова в процеса на създаване и мултиплициране на знания. Концепцията за "триъгълник на знанието" обединява образование, изследване и иновации. По своята същност, тези три елемента се оказват и решаващи фактори за утвърждаване на икономика, базирана на знания и иновации.
 
Напълно в контекста на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г. се вписва и конкурсът за проекти „Знание и растеж“, който Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява за втора поредна година, с подкрепата на Фондация „Еконт“.
 
Конкурсната програма "Знание и растеж" е насочена към проекти предоставящи разширяване на възможностите за достъп до знание и създаване на условия за свободно човешко развитие. Проекти осигуряващи разгръщането на личностните и професионалните качества и умения на хората, чрез трупане на знания, пречупени през призмата на практическия опит. Ще бъдат подкрепени проекти в областта на историята, науката, образованието и новите технологии. Фокусът е върху обединяването на различни организации и институции в намирането на решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора.
 
Във връзка с разработената и приета Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 2016-2025 г., Община Русе се присъедини към Платформата за интелигентна специализация на Европейската Комисия, създадена, за да подкрепя страните членки и регионите, които разработват свои стратегии в тази област. По данни на платформата над 160 региони и градове в Европа са разработили (усъвършенствали) и/или са в процес на разработване на иновационни стратегии за интелигентна специализация.

Партньори и дарители

Основни партньори

                                                                                          

 

 

Дарители

                               

 

                                                           

 

                                                      

 

                                                                  

 

                                                    

 

                                                                                                                  

                                                                                

Съмишленици