Русенски истории
Спортът - воля, дух, обединение на хората

От 2006 г. 17 май е обявен за Ден на българския спорт и празнуват всички, които работят в сферата на спорта. През далечната 1894 г. българският спорт прави първите си крачки, с пристигането на швейцарските учители по физическо. Русе може да се гордее, че е един от малкото градове, в които Шарл Шампо, Луи Айер и компания внасят футболни топки, боксови ръкавици, ски. Луи Айер дори е учител по физическо в Русенската мъжка гимназия в периода 1912 – 1915 г. Повече за постиженията на Русе свързани със спорта може да прочетете тук

 

Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе ще представят любопитни факти и истории, свързани с културата и изкуството на Русе през годините. Те ще допълнят визията на града като град на традиции и новаторство. Ще дадат повече информация за мащаба на културния живот на русенци, постоянството им в търсене и откриване на нови предизвикателства и утвърждаването им като носители на свободния дух. Ще разкажат повече за посещенията на крале, царе и височайши особи в Русе от края на 19 век и след това, отбелязването на празниците в града ни, за реализираните оригинални творчески идеи. Историите за събития и личности ще бъдат допълнени от богат снимков материал.

 

Стоянка Мутафова

 

Освобождението на Русе

 

120 години от първата кинопрожекция в България

 

Добри Немиров

 

Бални страсти от преди две столетия

 

Русенската тарла

 

6-ти май – Разкази за случки и събития от миналия век

 

"В началото бе словото"

 

Димитър Вятовски

 

Здравко Кисьов 

 

Еньовден, билкари и аптекари, преплетени с магическата сила на старите документи

 

Река Дунав

 

Васил Левски - 180 години безсмъртие

 

Спомен за ваканцията

 

Стоян Михайловски

 

65 години от създаването на Държавен архив – Русе

 

Как русенци са творили добро в миналото

 

Леон Даниел

 

Пробуждането като състояние на духа 

 

Сирни Заговезни

 

Всички лица на жената

 

Спасяването на българските евреи

 

Проф. Венелин Ганев 

 

Надя Винарова 

 

Български червен кръст

Новини

Конкурс за проектни предложения за 2017 г. на Фондация "Русе - град на свободния дух"
22.12.2016

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проектни предложения за 2017 г. с основен приоритет финансиране на местни инициативи по две програми  - „Култура и изкуство“ и „Знание и растеж“

 

Акцентът в програма „Култура и изкуство“ е върху широкомащабни събития с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности. Подкрепа ще получат нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата и  изкуството. За да бъдат допуснати до участие в конкурсната сесия, проектните идеи трябва имат иновативен характер и потенциал за устойчиво място в културния календар на Русе.

 

Програма „Знание и растеж“ предлага подкрепа за проекти в сферата на науката, образованието,  новите технологии и всичко, което предоставя възможност на хората в Община Русе да направят крачка напред в своето личностно и професионално израстване. Фокусът на вниманието е върху споделянето на знание и опит, които са практически приложими и ще донесат ефективна положителна промяна.

 

Няма да бъдат разглеждани предложения, които са били депозирани в рамките на някоя от предишните конкурсни сесии, обявявани от Фондацията, и не са били одобрени за финансиране.

 

В конкурса могат да участват културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища.  

 

 Максималната продължителност на проектите не трябва да надвишава 9 месеца, а реализацията им обхваща периода 15 март 2017 г. – 31 декември 2017 г.

 

 Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17:30 часа на 31 януари 2017 г.

 

Повече информация е публикувана в Насоките за кандидатстване, в сайта на Фондация „Русе-град на свободния дух“ www.free-spirit-city.eu.

 

През 2017 година Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ ще продължи да подкрепя лица с изявени дарби в рамките на фонд „Лицата на Русе“, като приемът на исканията за подкрепа ще бъде текущ през цялата година и няма да бъде обвързан с конкретни срокове.

 

Право на кандидатстване за подпомагане имат пълнолетни, малолетни и непълнолетни физически лица, представлявани чрез юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, по Закона за читалищата, културни институти и организации, по Закона за закрила и развитие на културата, образователни институции, по Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, всички със седалище в Община Русе.

 

Кандидатите трябва да имат изявени дарби в областта на културата, изкуството, образованието, науката, постигнати успехи в посочените области и със своите изяви да допринасят за популяризирането на Русе като град на иновациите и свободната творческа енергия  на национално и международно ниво.

 

Условията са лицата или екипите да не са получавали финансиране от Фондация „Русе – град на свободния дух“ в рамките на текущата година, както и да не са получавали финансиране от Фондация „Русе – град на свободния дух“ за участие в същата инициатива в предходни години.

 

Допълнително условие е участието на лицата или екипите в инициативата да е обвързано с постигнати отлични резултати в предходни кръгове или  със специална покана от организатора.

 

Максималната стойност на финансовата помощ, която може да бъде отпусната е в размер на 5000 лв.

 

Повече информация за условията за подпомагане може да бъде намерена на www.free-spirit-city.eu.

 

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ подкрепя и стимулира дейности, които утвърждават позициите на Русе като град, съчетаващ успешно традиции, новаторство и творчество, в две основни направления:

 

  • Подпомагане на лица с изявени дарби от Община Русе чрез Фонд „Лицата на Русе;
  • Финансиране на местни инициативи.
  •  

Основните цели на Фондацията са:

 

  • Създаване на междусекторни партньорства, които обединяват институции, граждани, културни общности, творци, професионални гилдии, представители на академичните среди, неправителствени организации, бизнес, международни партньори и медии;
  • Стимулиране на творческия дух на града и утвърждаване на Русе като водещо културно средище в Дунавския регион.

 

Ежегодно Фондацията обявява конкурси за набиране на проектни предложения за финансиране на местни инициативи.

 

 

 

Партньори и дарители

Основни партньори

                                                                                          

 

 

Дарители

                                                                                                                                                                                              

 

 

Съмишленици