Русенски истории
Проф. Венелин Ганев

Денят на Конституцията и юриста е ден за гордост и преклонение пред нашите предци, които, с приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.,  поставят началото и въвеждат конституционализма и правото като основополагащи принципи в устройството на  младата българска държава. Учредителното събрание изработва първата българска конституция в духа на възрожденските идеали, съчетани с най-модерните възгледи за държавността в Европа, за да осигури и защити своите граждани във всички сфери на обществения живот.  От тогава до днес българските юристи отстояват тези достижения, а ние като русенци можем да изпитваме огромна гордост, че част от големите имена - пазители на правото е роденият в Русе проф. Венелин Ганев. Повече за живота на известния общественик можете да прочетете тук

 

Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе ще представят любопитни факти и истории, свързани с културата и изкуството на Русе през годините. Те ще допълнят визията на града като град на традиции и новаторство. Ще дадат повече информация за мащаба на културния живот на русенци, постоянството им в търсене и откриване на нови предизвикателства и утвърждаването им като носители на свободния дух. Ще разкажат повече за посещенията на крале, царе и височайши особи в Русе от края на 19 век и след това, отбелязването на празниците в града ни, за реализираните оригинални творчески идеи. Историите за събития и личности ще бъдат допълнени от богат снимков материал.

 

Стоянка Мутафова

 

Освобождението на Русе

 

120 години от първата кинопрожекция в България

 

Добри Немиров

 

Бални страсти от преди две столетия

 

Русенската тарла

 

6-ти май – Разкази за случки и събития от миналия век

 

"В началото бе словото"

 

Димитър Вятовски

 

Здравко Кисьов 

 

Еньовден, билкари и аптекари, преплетени с магическата сила на старите документи

 

Река Дунав

 

Васил Левски - 180 години безсмъртие

 

Спомен за ваканцията

 

Стоян Михайловски

 

65 години от създаването на Държавен архив – Русе

 

Как русенци са творили добро в миналото

 

Леон Даниел

 

Пробуждането като състояние на духа 

 

Сирни Заговезни

 

Всички лица на жената

 

Спасяването на българските евреи

Новини

Конкурс за проектни предложения за 2017 г. на Фондация "Русе - град на свободния дух"
22.12.2016

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проектни предложения за 2017 г. с основен приоритет финансиране на местни инициативи по две програми  - „Култура и изкуство“ и „Знание и растеж“

 

Акцентът в програма „Култура и изкуство“ е върху широкомащабни събития с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности. Подкрепа ще получат нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата и  изкуството. За да бъдат допуснати до участие в конкурсната сесия, проектните идеи трябва имат иновативен характер и потенциал за устойчиво място в културния календар на Русе.

 

Програма „Знание и растеж“ предлага подкрепа за проекти в сферата на науката, образованието,  новите технологии и всичко, което предоставя възможност на хората в Община Русе да направят крачка напред в своето личностно и професионално израстване. Фокусът на вниманието е върху споделянето на знание и опит, които са практически приложими и ще донесат ефективна положителна промяна.

 

Няма да бъдат разглеждани предложения, които са били депозирани в рамките на някоя от предишните конкурсни сесии, обявявани от Фондацията, и не са били одобрени за финансиране.

 

В конкурса могат да участват културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища.  

 

 Максималната продължителност на проектите не трябва да надвишава 9 месеца, а реализацията им обхваща периода 15 март 2017 г. – 31 декември 2017 г.

 

 Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17:30 часа на 31 януари 2017 г.

 

Повече информация е публикувана в Насоките за кандидатстване, в сайта на Фондация „Русе-град на свободния дух“ www.free-spirit-city.eu.

 

През 2017 година Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ ще продължи да подкрепя лица с изявени дарби в рамките на фонд „Лицата на Русе“, като приемът на исканията за подкрепа ще бъде текущ през цялата година и няма да бъде обвързан с конкретни срокове.

 

Право на кандидатстване за подпомагане имат пълнолетни, малолетни и непълнолетни физически лица, представлявани чрез юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, по Закона за читалищата, културни институти и организации, по Закона за закрила и развитие на културата, образователни институции, по Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, всички със седалище в Община Русе.

 

Кандидатите трябва да имат изявени дарби в областта на културата, изкуството, образованието, науката, постигнати успехи в посочените области и със своите изяви да допринасят за популяризирането на Русе като град на иновациите и свободната творческа енергия  на национално и международно ниво.

 

Условията са лицата или екипите да не са получавали финансиране от Фондация „Русе – град на свободния дух“ в рамките на текущата година, както и да не са получавали финансиране от Фондация „Русе – град на свободния дух“ за участие в същата инициатива в предходни години.

 

Допълнително условие е участието на лицата или екипите в инициативата да е обвързано с постигнати отлични резултати в предходни кръгове или  със специална покана от организатора.

 

Максималната стойност на финансовата помощ, която може да бъде отпусната е в размер на 5000 лв.

 

Повече информация за условията за подпомагане може да бъде намерена на www.free-spirit-city.eu.

 

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ подкрепя и стимулира дейности, които утвърждават позициите на Русе като град, съчетаващ успешно традиции, новаторство и творчество, в две основни направления:

 

  • Подпомагане на лица с изявени дарби от Община Русе чрез Фонд „Лицата на Русе;
  • Финансиране на местни инициативи.
  •  

Основните цели на Фондацията са:

 

  • Създаване на междусекторни партньорства, които обединяват институции, граждани, културни общности, творци, професионални гилдии, представители на академичните среди, неправителствени организации, бизнес, международни партньори и медии;
  • Стимулиране на творческия дух на града и утвърждаване на Русе като водещо културно средище в Дунавския регион.

 

Ежегодно Фондацията обявява конкурси за набиране на проектни предложения за финансиране на местни инициативи.

 

 

 

Партньори и дарители

Основни партньори

                                                                                          

 

 

Дарители

                                                                                                                                                                                              

 

 

Съмишленици